Soutěžní řád

Team :

Soutěží dvou-tříčlenná družstva,  která loví celkem na 4 pruty. Závodu se účastní max. 20 týmů.

Losování:
Samotné losování lovných míst proběhne tak, že kapitán CT vylosuje místo lovu. Losuje se dvakrát. Poprvé pořadí a pak místo. Tým, který se nedostaví včas k prezentaci, bude losovat po skončení losování.

Bodování:
Boduje se každý ulovený kapr a amur od 5kg včetně, kdy 10 gramů hmotnosti = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení musí být ryba zapsána a neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti..Zasakovat rybu může team jen v případě momentální nedostupnosti sektorového rozhodčího a jen na jeho výslovný pokyn mobilním telefonem.Vždy jen jedna ryba jeden sak. Vítězem závodu se stává team s největším dosaženým počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.                                          

Protest:
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší ředitel závodu.

Přesun na místa a příprava lovného místa:

V neděli dle časového rozvrhu se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa, započít se stavbou tábora a připravit si lovné místo. Přípravou lovného místa se rozumí nalezení vhodného místa k lovu, jeho označení (max. 2 tyčové bójky) a předběžné zakrmení, nejdříve však dvě hodiny před stanoveným začátkem závodu. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu jezera.

Lovný sektor:
Každý CT vylosuje sektor, který je vyznačený v terénu páskou. Na vodě je sektor omezen přímkou – kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy bude vždy jen jedna páska. Na vodě může být hranice sektoru označena bójkou pořadatele. Sousední teamy si musí před začátkem závodu potvrdit hranice. V případě sporu rozhodne o hranici sektorový rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční bójkou v průběhu závodu nebudou tolerovány a jejich překročení bude považováno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, team je zodpovědný za přítomnost, ne však pouhý průchod, cizích osob ve svém sektoru.

Lov:
Lov kaprů a amurů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír „Koblov", platného od 1.1.2011 a to v režimu povolenky systémem CH a P ( chyť a pusť ).                    

Povolená technika lovu:
Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu,nástraha tzv. na vlas. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže. To znamená,že montáž musí být absolutně průběžná.Jako nástrahu mohou soutěžící použít pouze boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Jako návnadu je možné použít boilie, pelety, metodmix bez živých složek a partikl (kukuřici a řepku,v žádném případě ne surovou,ale řádně vařenou). Dipování nástrah, obalování pastou a PVA materiály povoleny.  Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, team je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. Je povoleno vyvážet nástrahy i návnady lodí. Samotný lov,zdolávání, bude probíhat ze břehu nebo z lodě, v případě vázky musí tým vyprostit montáž vždy  z lodě.

Povolené vybavení:

Vnadící prut, raketa, cobra, prak, katapult,vnadící košíček, člun,elektromotor, echolot, zavážecí loďka, tyčová bójka.

Povinné vybavení:

Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 90 cm, odháčkovacími matracemi,minimálně třemi eko saky, vyprošťovačem háčků, desinfekčním prostředkem k ošetření ryb a záchranými vestami. Je nutný i mobilní telefon pro spojení s rozhodčími.
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 90 cm, používání menšího podběráku je zakázáno. Doporučené vybavení: člun,echolot,tyčová bójka.

Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo do připraveného kontejneru. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla u sebe v sektorech a nebo na určeném místě. Návštěvy musí auto odstavit na označených parkovištích. V odůvodněných případech může přejetí vozidla závodníka povolit rozhodčí, závodník si však musí při návratu nechat vozidlo zkontrolovat rozhodčím v prostoru stanoviště rozhodčích. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení týmu ze závodu. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu i po skončení závodů může být člen případně celý carp tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu anebo po ukončení závodu, jsou povinni tuto škodu nahradit.

Závěrečná ustanovení:

Co není povoleno,je zakázáno.Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného nebo registračního poplatku. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.